1972

VITICULTURA PRÁCTICA

José Noguera Pujol.
Editorial: Dilagro.

La vinya no és una planta de fàcil cultiu, malgrat les seves modestes exigències en sòl i aigua i a les condicions precàries en què tradicionalment es desenvolupa. Perquè els rendiments de qualitat i quantitat concordin amb els costos de producció i exigències del consum es requereix un mínim de cures culturals, encertada disposició de plantacions, coneixement ple de la selectivitat. El llibre tendeix a una divulgació senzilla però completa i abundantment gràfica de totes les tècniques que poden ser útils al viticultor per a una millor explotació racional i eficient de la vinya.

1973

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS

Pedro Caldentey.
Editorial: Agrícola Española.

La comercialització de productes agraris ha adquirit gran importància en els últims anys com a conseqüència de l’evolució de l’agricultura des d’una estructura tradicional cap a una estructura cada vegada més comercial. L’acció de “vendre i comercialitzar” és cada vegada més important, però és que, a més, l’acció de “produir” ha estat substituïda per l’acció de “produir per vendre”, és a dir, que les decisions de l’agricultor, pel que fa a la producció, estan condicionades pel mercat.

1974

PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS

Agustín Alfaro.
Editorial: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Actualització de les anteriors edicions del mateix llibre sobre els plaguicides que en elles figuraven i afegint altres que, des de l’última, es vénen incorporant a la lluita fitosanitària al nostre país. A l’intentar oferir noves possibilitats per a la defensa de la producció agrària en aquest particular aspecte de la protecció sanitària dels cultius, aquest llibre intenta correspondre a l’interès prestat a les anteriors edicions.

1975

CULTIVOS AGRÍCOLAS ENARENADOS.

Zoilo Serrano Cermeño.
Editorial: Servicio de Publicaciones de Extensión Agraria.

El cultiu arenat ha deixat de ser una curiositat de l’agricultura en algunes zones i s’ha convertit en un instrument eficaç per a la producció d’hortalisses fora d’estació, amb destinació a l’exportació i als mercats nacionals. L’èxit del cultiu sorrejat depèn, en part, de factors comercials, com l’adequació de la producció a la demanda, situació de mercat, etc., però des del punt de vista agrícola l’èxit depèn, essencialment, d’un perfecte maneig dels elements que el constitueixen i un domini de les tècniques en què es basa.

1976

OLIVAR INTENSIVO

Juan Antonio Martín Gallego.
Editorial: Editorial Agrícola Española.

En aquest llibre es contemplen diferents tècniques que poden ser aplicades per a la implantació i explotació d’una plantació intensiva, comentant diferents alternatives i possibilitats, en l’esperança que la lectura dels textos serveixin a l’olivarer i a el sector interessat en l’olivicultura per conèixer una gamma de possibilitats i decidir en la programació moderna explotació olivarera, tant pel que fa a la densitat inicial com a la posterior necessitat de conduccions o aclarides de les plantes.

TÉCNICA DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA

Jaime Ortíz-Cañavate Puig-Mauri.
Editorial: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Introducció a l’estudi de les màquines agrícoles, eines i altres tipus de maquinària per a la sembra, fertilització, tractaments i recol·lecció.

LA AGRICULTURA EN EL DESARROLLO CAPITALISTA ESPAÑOL (1940–1970)

José Luis Leal Maldonado, Joaquín Leguina Herrán, José Manuel Naredo Pérez, Luis Tarrafeta.
Editorial: Siglo Veintiuno de España, Editores, S.A.

En el present treball s’estudia la contribució de l’agricultura espanyola al desenvolupament industrial de la postguerra. S’analitzen tres grans temes: el paper exercit per l’agricultura espanyola com a font de capitals per a la indústria, el paper que exerceix actualment el sistema creditici en aquest transvasament de recursos agraris cap a altres sectors i la funció del sector agrari com a exportador de força de treball.

1977

ASOCIACIONES AGRARIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Pedro Cruz Roche.
Editorial: Editorial
Agrícola Española.

Les greus dificultats amb què freqüentment es troben els agricultors per la venda dels seus productes els porta, de vegades, a unir-se entre si creant diferents tipus d’empreses associatives la finalitat primordial és la comercialització dels productes obtinguts pels seus socis. Aquest llibre tracta de conèixer amb més profunditat possible la situació, perspectiva i problemàtica de les associacions agràries de comercialització i d’apuntar algunes solucions per al major èxit de les mateixes.

CONEJOS, ALOJAMIENTO Y MANEJO

Juan Martín Molinero Zapatero.
Editorial: AEDOS.

La literatura especialitzada no proporciona la suficient informació respecte a l’allotjament i maneig dels conills. En les obres generals de cunicultura es tracten aquestes qüestions, però amb un caràcter no especialitzat, amb aquesta obra s’intenta omplir aquest buit per ajudar a cuniculicultor principiant i a productor mitjà, fins i tot a cuniculicultor experimentat en un intent de contribuir a la millora de la cunicultura.

ECOLOGISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ESPAÑA

Mario Gaviria.
Editorial: EDICASA (Cuadernos para el Dialogo).

L’ecologisme és la forma militant de l’ecopolítica, de la lluita de classes en l’espai pel control popular i democràtic dels recursos naturals, pel manteniment de l’equilibri dels ecosistemes dels quals formen part l’home i la societat. En aquest sentit, l’ecologisme no pot ser sinó un component més de socialisme. Com ha dit Marcuse: “El progrés capitalista no solament restringeix un entorn, un entorn lliure. l’espai lliure de l’existència humana, sinó que a més limita el desig i la necessitat de tal entorn”. El combat dels ecologistes en el territori de l’Estat espanyol apareix ple de contradiccions: si d’una banda l’economia espanyola és imperialista pel que fa al petroli ia les matèries primeres del tercer món, de l’altra resulta evident el nostre caràcter dependent de la tecnologia, de la energia nuclear o dels cereals i lleguminoses dels Estats Units i d’altres països “avançats”. La lluita contra el transvasament de l’Ebre, les centrals nuclears, les autopistes, la desertificació, la recerca d’una societat menys vulnerable a les futures crisis d’energia i d’aliments, han animat l’esperit dels diversos treballs inclosos en aquest volum.

1978

CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

Andrés Guerrero García.
Editorial: Mundi-Prensa.

Exposició de tècniques agrícoles de caràcter pràctic, tenint en compte que l’agricultor ha de tenir en compte les seves condicions particulars acudint, si és possible, a l’anàlisi de sòls, la temperatura de el lloc, la precipitació, les quantitats de fòsfor i potassi, etc. S’inclouen annexos amb els productes agroquímics més usats, un altre d’herbicides, un altre de sensibilitat de les males herbes als herbicides i un altre amb un estudi dels costos dels principals cultius referits al secà i regadiu a les campinyes andaluses.

LA CONTAMINACIÓN AGRARIA

Mariano Seoánez Calvo.
Editorial: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

La present obra és una valuosa aportació a la comprensió dels mecanismes de contaminació agrària i servirà d’orientació als països més afectats per aquest flagell de l’era contemporània i d’alarma per a aquells menys afectats.

1979

PODA DE LA VID

Luis Hidalgo Fernández-Cano.
Editorial: Mundi-Prensa.

Manual sobre la poda de la vinya de caràcter tecnològic, concebut des d’un punt de vista didàctic i pràctic. Un bon podador és realment un especialista d’alt nivell que davant de cada cep, ha de fer el seu diagnòstic, ja que cada peu de vinya és un cas particular que cal analitzar. Més tard vindrà un correcte pronòstic o judici, que es formula el podador sobre el correcte tractament que ha de donar-li, i només llavors cal endinsar-se en l’execució dels talls, coneixent el com i el perquè es fa.

VIROSIS Y MICOPLASMOSIS DE LOS ÁRBOLES FRUTALES

Gerardo Llacer Ill.
Editorial: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Introducció a l’estudi de les virosis de les plantes llenyoses en general, i especialment dels arbres fruiters, de gran utilitat per als tècnics d’extensió agrària, servei de plagues, protecció vegetal, etc. que en el seu treball diari poden trobar-se amb problemes no atribuïbles a cap plaga o malaltia fàcil de reconèixer i que potser puguin tenir un origen viral.

1980

ELS VINS DE CATALUNYA

Jaume Ciurana i Galceran.
Editorial: Generalitat de Catalunya.

Tres edicions han fet d’aquest llibre un gran instrument de divulgació i d’influència damunt la nostra societat. El vi, matèria noble i amb una gran connotació cultural, és ara més ben conegut a casa nostra i la necessitat d’avançar en la qualitat és plenament sentida per moltes firmes i entitats elaboradores de vins de Catalunya. Les cooperatives s’agrupen a nivell comarcal per començar el difícil però convenient camí de l’embotellat i la criança propis, i també de la comercialització directa.

ENCICLOPEDIA DE LA INSPECCIÓN VETERINARIA Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS

César Ajenjo Cecilia.
Editorial: Espasa Calpe.

La present enciclopèdia abasta tota la temàtica de l’alimentació en els seus més variats aspectes i, a més, recopila tota la legislació que regula la producció, la industrialització, el comerç i el valor nutritiu dels aliments. En aquesta obra també s’estudien la composició química i bacteriològica dels aliments, la seva constitució física, els seus caràcters organolèptics, el seu valor nutritiu, així com les seves característiques culinàries, les seves transformacions industrials i la seva conservació.

BOVINOTECNIA LECHERA Y CÁRNICA

Mateu Torrent i Molleví.
Editorial: AEDOS.

La producció de bestiar boví es caracteritza per una gran heterogeneïtat, cosa que es constata a nivell dels mètodes de producció, dels tipus i qualitats de les vaques, el que queda justificat en part per les pròpies estructures intermèdies, que deuen en tot moment ajustar, si és que poden a la demanda. Aquest llibre és un instrument de treball que s’ofereix a tots els que s’interessen per la producció de bestiar boví, però també pot ser útil als tècnics, divulgadors, universitaris i als estudiants, tot i que està destinat amb prioritat als ramaders, aquells que tenen com a missió l’acció i la presa de decisions tècniques, econòmiques i polítiques, per tant depèn el futur de la vaca en els seus dos vessants: carn i llet.

1981

TRACTORES Y MOTORES AGRÍCOLAS

Pedro V. Arnal Atares, Antonio Laguna Blanca.
Editorial: Sección de Publicaciones de Extensión Agraria del MAPA.

El present llibre recull tota informació tècnica sobre la composició del tractor i els seus motors, amb capítols dedicats a les generalitats del tractor, les parts del motor, els fonaments del motor dièsel, els fonaments de la distribució, l’aire en l’admissió, el sistema d’alimentació, el sistema de refrigeració, el sistema de greixatge, nocions d’electricitat, bateries d’acumuladors, dinamos, disjuntors, alternadors, el motor d’arrencada, la instal·lació elèctrica, l’arrencada en fred, l’embragatge, la caixa de canvis, el diferencial i la reducció final, la tracció a les quatre rodes, la presa de força i politja, els elements de suport del tractor, frens, rodes, arrossegat, adreça, elevador hidràulic, motor de dos temps, la carburació, l’encesa per bateria , l’encesa per plat magnètic, el tractor de cadenes i les normes de seguretat en el maneig del tractor.

DICCIONARIO DE PLANTAS AGRÍCOLAS

Enrique Sánchez Monje y Parellada.
Editorial: Servicio de Publicaciones Agrarias del MAPA.

Diccionari multilingüe castellà, català, euskera, gallec, alemany, anglès, francès, italià i portuguès de les espècies agrícoles cultivades al món, identificant els noms d’ús comú i incloent la nomenclatura científica per a la seva identificació botànica . Inclou un total de tres mil nou-centres trenta-tres espècies.

TRATADO DE CUNICULTURA

Francesc Lleonart, José Luis Campo, Rafael Valls, José A. Castelló, Pedro Costa, Miguel Pontes.
Editorial: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura de Arenys de Mar.

L’estudi de la cunicultura requereix tot l’estudi biològic del conill, de les característiques s’han de deduir la totalitat de factors lligats a la seva explotació. Aquest tractat es presenta en tres volums i és el resultat d’una tasca de condensació i síntesi de què possiblement sigui el millor llibre de cunicultura de el món.

1982

ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS DE LAS PERAS Y MANZANAS EN CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA

Alfonso Herrero.
Editorial: Dilagro.

El present llibre és una síntesi de tot el que en matèria de patologia pot relacionar-se amb la conservació frigorífica dels grups de llavor. És una exposició senzilla però tècnica de tots aquells problemes que poden esdevenir a la fruita fins que arriba a el consumidor. L’autor ha aconseguit donar-li un enfocament alhora de pràctic, científic per la serietat de la seva elaboració, conseqüència d’un esforç metòdic, sobre la base de la recopilació de dades obtingudes “in situ”; la constatació de certes realitats tècniques estrangeres aplicables a Espanya prèvia experimentació, a més de l’estudi meticulós dels problemes concrets que es plantegen en la conservació frigorífica de peres i pomes a les nostres latituds.

ELS NOMS DE LES PLANTES ALS PAÏSOS CATALANS

Francesc Masclans.
Editorial: Montblanc – Martín.

Un gran nombre dels noms de plantes del present recull són usats habitualment i tenen una significació clara que s’ha pogut precisar amb el nom científic de l’espècie amb la qual el terme català es correspon. Tanmateix, el lector trobarà alguns mots que de tota la vida han d’ésser foragitats del llenguatge parlat, i també un gran nombre de termes provisionals sobre els quals la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans no ha fet sentir encara el seu dictamen d’autoritat.

CATÁLOGO SISTEMÁTICO DE LOS LEPIDÓPTEROS IBÉRICOS

M.R. Gómez Bustillo, M. Arroyo Varela.
Editorial: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

La importància econòmica dels Lepidòpters es fa cada vegada més patent. Però, per poder decidir quan la seva presència es converteix en una amenaça mediata o immediata de l’agro i els boscos, s’ha de conèixer a fons el seu cicle biològic, amb èmfasi en la seva dependència alimentària i en la seva capacitat de reproducció. La catalogació de les espècies és el pas a inicial a donar per qui tingui al seu càrrec la seva avaluació, per poder efectuar una protecció i vigilància en tots els seus vessants, d’aquesta manera catàleg un instrument indispensable per al bon èxit de la seva gestió.

POSIBILIDADES DE LA ACUICULTURA EN EL LITORIAL ESPAÑOL

J. Ignacio Arnal.
Editorial: Ediciones y Artes Gráficas de Madrid.

Estudi extens sobre la situació I perspectives de l’agricultura mundial I espanyola, incloent els distints sistemes de producció inicial i engreix, les característiques biològiques i tècniques de les espècies de crustacis, peixos, mol·luscs i algues més adients al litoral espanyol i dels recursos naturals d’interès per a la producció aqüícola. 

VADEMECUM DE LA PATOLOGÍA INFECCIOSA DE LAS AVES DOMÉSTICAS

Enrique Zarzuelo Pastor.
Editorial: AEDOS.

Descripció de les principals malalties de les aus domèstiques, de la seva classificació etiològica, de la susceptibilitat dels diferents animals domèstics, de la seva transcendència clínica i econòmica, incidència epizootològica, immunologia i plans de prevenció.

1983

REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA

Santiago Martín Rillo.
Editorial: AEDOS.

Descriu les bases fisiològiques del maneig de les reproductores, les tècniques de diagnòstic precoç de la gestació i d’inseminació artificial, aportant els coneixements necessaris per assolir bons resultats pràctics, incloent la decisió sobre el moment òptim per a la inseminació i la tècnica de refrigeració del semen per a la seva conservació.

ELS BOSCOS DE CATALUNYA

Antoni Badia, Ricard Estrada, Isabel Vilanova.
Editorial: Col·lecció Cavall Bernat.

Antoni Badia i Cardús, Ricard Estrada i Arimon, i Isabel Vilanova i Prat ofereixen per primera vegada una visió de conjunt de el sector forestal de Catalunya, a partir de les Aportacions Tant de la botànica com de la silvicultura. Aquests Volums son una eina adequada per a la complementació dels programes educatius, a els Aspectes que fan referència a ciències naturals i a tecnologia. Són útils también per a tothom qui vulgui Conèixer de prop els temes forestals. A la primera part s’hi estudien Qüestions generals de l’ecosistema forestal i de la silvicultura. A la Segona part s’hi presentin Els Diferents boscos de Catalunya.

HORTICULTURA HERBÁCEA ESPECIAL

J. V. Maroto.
Editorial: Mundi-Prensa.

Aquesta obra pretén omplir un buit existent en la literatura especialitzada d’aquesta àrea en llengua espanyola, proporcionant, des d’una òptica científica i avançada, una visió sintetitzada en forma de tractat, del que ha de ser un curs complet d’Horticultura oleícola especial, a un nivell superior. Al llarg d’aquest llibre, s’aborden, en forma monogràfica, els principals aspectes agronòmics corresponents a més de seixanta hortalisses diferents (incloent els fongs cultivats), com ara el seu estudi botànic, la seva adaptació a el medi físic, la fertilització, el propi maneig de cultiu, la seva recol·lecció i conservació, els mitjans de lluita enfront de les plagues i malalties, etc.

LA POLÍTICA DE ACEITES COMESTIBLES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

Carlos Tió Saralegui.
Editorial: Ministerio de Agricultura.

En la política agrària espanyola el sector olivarer és un dels que més ha preocupat, i on s’han pres mesures molt discutibles. Aquest llibre té el mèrit d’exposar de manera clara la diversa i complexa problemàtica d’un sector tan conflictiu i important que ha tingut dificultats diferents, segons els períodes pels quals ha anat travessant l’agricultura espanyola, especialment en el que va de segle; aprofundint en la problemàtica de cada període, destaca amb claredat les mesures preses, emetent judicis encertats pel que fa als èxits i desencerts de la política oleícola.

ANIMALES DE LABORATORIO. CRÍA, MANEJO Y CONTROL SANITARIO

Laureano Saiz Moreno, José Luís García de Osma, Carlos Campairé Fernández.
Editorial: Instituto de Investigaciones Agrarias.

Tractat extens sobre animals destinats a assaigs de laboratori, abastant l’estudi de les distintes espècies comunament utilitzades, de les seves característiques genètiques, necessitats alimentàries i nutricionals. Es descriuen també els condicionants i les tècniques relatives a la reproducció, cria i maneig, així com els aspectes epidemiològics, els processos patològics i el seu tractament.

1984

ANÀLISI DE L’AGRICULTURA DE LA VALL D’ARAN

Roser Majoral i Moliné.
Editorial: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Estudi de les explotacions agràries araneses i del seu entorn econòmic. El seu objectiu és la identificació de solucions als principals problemes estructurals de l’agricultura a partir d’informació estadística i bibliogràfica. Inclou l’anàlisi de la població activa agrària, de la tecnificació de les explotacions, l’estudi de l’espai agrari i la normativa urbanística vigent.

LA AGRICULTURA ESPAÑOLA ANTE LA CEE

Arturo Camilleri y su equipo.
Editorial: Instituto de Estudios Económicos.

Anàlisi realitzat en els anys previs a l’ingrés d’Espanya a la CEE sobre les polítiques agràries comunitàries, la situació de l’agricultura i els preus dels productes agraris a Espanya i als distints membres de la CEE, les previsions sobre l’ingrés d’Espanya a la CEE i les repercussions previstes derivades de la implantació de l’IVA a l’agricultura. 

GANADO PORCINO

Carlos Buxadé Carbó.
Editorial: Mundi-Prensa.

El present text pretén plasmar els profunds coneixements i les moltes experiències viscudes pel professor Buxadé Carbó en el camp de la porcicultura, presentant-los d’una manera senzilla i assequible a totes les persones interessades en el tema.

1985

VALORACIÓN AGRARIA

Vicente Caballer.
Editorial: Mundi-Prensa.

Es tracta d’una obra molt complerta sobre els mètodes comparatius i analítics de valoració de finques i empreses agràries, incloent mètodes estadístics i l’anàlisi comparatiu de la valoració objectiva i la subjectiva. Sens dubte, una de les obres que més ha interessat especialistes i estudiosos de la valoració agrària en el decurs dels darrers decennis.

TRATADO DEL MEDIO AMBIENTE

Felipe Ruza Tarrió.
Editorial: E.R. Lafer, S.A.

Descripció àmplia dels elements integrants del medi ambient, dels factors causants del seu deteriorament, dels mètodes de detecció, prevenció i correcció de les pertorbacions ambientals, incloent mètodes biològics. S’inclouen també apartats sobre l’educació ambiental, aspectes jurídics, econòmics i l’avaluació de l’impacte ambiental.

1986

DICCIONARIO DE HERBICIDAS

P. Cabezuelo Pérez, N. Rivas Castillo, J. M. Salinas de la Puente.
Editorial: Junta de Andalucía.

Aquest diccionari pretén servir d’orientació als tècnics de el sector i als propis agricultors, en l’elecció de l’herbicida més adequat a la seva problemàtica específica.

TÉCNICA Y EXPERIMENTOS EN EDAFOLOGÍA

Jaume Porta i Casanellas.
Editorial: Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Exposició i descripció de les tècniques de laboratori, dels seus objectius, metodologia, materials i equipaments, causes d’error, interpretació i discussió dels resultats en l’anàlisi de sòls agrícoles.

ELS EMBOTITS A CATALUNYA: UNA TRADICIÓ, UN ART, UNA INDÚSTRIA

Llorenç Torrado.
Editorial: Generalitat de Catalunya.

Més enllà de la cort i la granja, sobrevivint als rigors de la matança tradicional o del modern escorxador, el porc i tot el seguit de saborosos productes que d’ell se’n deriven esdevenen testimonis històrics d’uns costums, d’un tarannà, d’una evolució constant que menen tant el gastrònom com l’estudiós i el simple afeccionat a la bona taula al més profund coneixement de la vessant potser més característica de la nostra cuina. Entronitzat pels uns, vilipendiat pels altres, el popular, sofert i omnipresent porc ens ofereix humilment tot el de bo i millor que amb ell ha après a fer l’home. Aquest és un llibre que en parla; un llibre que cal conèixer, que cal llegir; alhora font inesgotable d’informació i conseller dels vertaders amants de la cuina. Una obra escaient i acurada a l’abast de tothom.

1987

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL GANADO

Carlos de Blas, G. González, A. Argamenería.
Editorial: Mundi-Prensa.

L’objectiu d’aquesta obra ha estat presentar d’una manera senzilla una actualització dels coneixements sobre alimentació de les principals espècies d’animals zootècnics. El seu contingut està dividit en tres parts. La primera (Nutrició bàsica) es dedica a l’estudi de la quantitat de nutrients que els animals són capaços d’extreure dels aliments, així com de l’eficàcia amb què són transformats en productes animals. A la segona part (Aliments de la ramaderia) es resumeixen les característiques nutritives dels principals grups d’aliments (farratges verds o conservats, cereals, coques de llavors oleaginoses, subproductes, etc.). En els últims capítols (Nutrició aplicada) es recullen les normes de necessitats i s’analitzen diferents sistemes d’alimentació en diferents espècies (porcs, aus, conills, remugants en esquer, en producció de llet o en producció extensiva).

RIEGOS LOCALIZADOS DE ALTA FRECUENCIA

Fernando Pizarro.
Editorial: Mundi-Prensa.

Els regs localitzats d’alta freqüència (RLAF) en les seves diferents variants: degoteig, microaspersió, exsudació, etc., han protagonitzat una veritable revolució en l’agricultura de regadiu, potenciant sòls marginals, facilitant un maneig més racional l’aigua i els adobs i, en definitiva, permetent una agricultura tecnificada i rendible. Aquest llibre estudia la problemàtica d’aquests regs amb profunditat científica, però sobretot amb un criteri pràctic ja que la publicació va destinada preferentment als projectistes i als tècnics que dirigeixen les explotacions. Tres grans apartats constitueixen l’obra. El primer tracta dels aspectes agronòmics, estudiant les relacions sòl-aigua, aigua-planta, salinitat i qualitat de l’aigua de reg, per aplicar tot això a el disseny agronòmic dels rlaf. La segona part es tracta del maneig d’aquests regs i dels materials que integren les instal·lacions: emissors, canonades, filtres, equips de fertirrigació, aparells de control i mesura i automatismes. La tercera part s’ocupa de el disseny hidràulic, explicant amb detall el càlcul dels elements de la instal·lació, des de les canonades portagoteres fins als components del capçal de reg.

1988

JAMÓN CURADO: ASPECTOS TÉCNICOS

Jacinto Arnau, Marta Hugas, José Mª Monfort.
Editorial: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Tractat extens de la producció de pernil curat, incloent la descripció de les bases tecnològiques del procés de curat, l’acció dels conservants, les tècniques d’envasat i la detecció de problemes, defectes i afectacions sanitàries i la seva correcta gestió.

1989

INVERNADEROS. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTACIÓN

Antonio Matallana, Juan Ignacio Montero.
Editorial: Mundi-Prensa.

Aquest llibre analitza d’una manera clara i sistemàtica l’actual tecnologia sobre hivernacles: disseny i construcció d’hivernacles; materials de cobertura, bases de càlculs constructius; balanç tèrmic; descripció i dimensions de sistemes de calefacció; climatització en períodes càlids. Tracta, doncs, tots els aspectes tècnics a tenir en compte per a la realització i execució d’un projecte d’hivernacles. El llenguatge utilitzat en aquesta obra, així com el caràcter didàctic de la mateixa, fan que aquest llibre pugui ser utilitzat tant per professionals ja introduïts en les tècniques del cultiu sota protecció, com per alumnes de centres d’ensenyament d’enginyeria agronòmica (escoles tècniques superiors d’enginyers agrònoms i d’enginyeria tècnica agrícola), sense oblidar els agricultors especialitzats i avançats.

PATRONES PARA FRUTALES DE PEPITA Y HUESO

Antonio J. Felipe.
Editorial: Ediciones Técnicas Europeas.

L’obra és una guia dedicada al comportament i l’elecció de patrons de fruiters de pinyol i llavor de les diferents espècies i varietats amb l’objectiu de rendibilitzar i maximitzar la producció de les plantacions fruiteres. D’interès per agricultors, planteristes, tècnics i estudiants.

1990

SEMILLAS, BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA

Fernando Besnier Romero.
Editorial: Mundi-Prensa.

Les llavors constitueixen el mecanisme normal de reproducció de les plantes superiors. El coneixement de la seva biologia és fonamental en disciplines i activitats com ara l’ecologia de les poblacions vegetals, la conservació dels recursos genètics, la fisologia vegetal, la fitogenètica i, sobretot, en l’agricultura. L’ús de les llavors selectes és un dels més importants factors de el progrés agrícola. La profunda transformació experimentada en l’assortiment de varietats utilitzades pels agricultors amb l’ocupació per exemple del blat de moro híbrid, les remolatxes poliploides i tota classe de noves varietats de plantes hortícoles i de gran cultiu és una prova decisiva de l’eficàcia d’aquest mitjà de producció que ha permès, a més, el millor aprofitament d’altres recursos agrícoles com són els fertilitzants, el reg, la maquinària, etc. Els mètodes d’obtenció de noves varietats, les tècniques de producció de llavors certificades i les anàlisis i assaigs al laboratori i al camp representen valuoses eines de treball per a l’assoliment de majors collites de millor qualitat, més resistents a les malalties i millor adaptades a les modernes tècniques de mecanització, comercialització i industrialització.

1991

EL CULTIVO INDUSTRIAL EN PLANTAS DE MACETA

Rafael Jiménez Mejías, Manuel Caballero Ruano.
Editorial: Ediciones de Horticultura, S.L.

Llibre dedicat al cultiu de plantes ornamentals en testos en el que es descriuen abastament i analitzem les diferents espècies comercialitzades, els seus condicionants, les tècniques de producció, el maneig post-collita i la comercialització.

1992

LA HORTICULTURA ESPAÑOLA EN LA C.E.

Luis Rallo Romero, Fernando Nuez Viñals.
Editorial: Sociedad Española de Ciencias Hortícolas.

Anàlisi estructural i comercial de la producció hortícola espanyola, incloent l’estudi de les zones i tècniques productives i les potencialitats especifiques. Es contempla l’horticultura en la seva accepció més ampla, per la qual cosa s’inclouen els fruiters, cítrics, olivera i la vinya, així com les hortalisses, l’horticultura extensiva i l’ornamental i les plantes medicinals i aromàtiques.

1993

PERAL. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Joaquín García de Otazo, Jaume Sió, Ramón Torá, Maite Torà.
Editorial: Agro Latino.

Llibre que tracta de donar resposta als problemes plantejats i al mateix temps oferir una perspectiva global de la problemàtica fitosanitaria del peral.

1994

EDAFOLOGÍA PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE

Jaume Porta Casanellas, Marta López-Acevedo Reguerín, Carlos Roquero de Laburu.
Editorial: Mundi-Prensa.

Aquest és un llibre que, partint d’un plantejament introductori molt didàctic i fàcilment accessible, que no requereix coneixements previs sobre sòls, arriba a un tractament avançat. Per això resulta d’interès tant com a text bàsic per a estudiants d’agricultura, ciències ambientals, muntanyes o geografia, com per a professionals o especialistes que requereixin una síntesi sobre aspectes concrets. Un contingut comprensiu i equilibrat, una àmplia bibliografia bàsica a la fi de cada capítol i un detallat índex temàtic alfabètic fan d’aquest llibre una obra de consulta.

1995

ORDENACIÓN DE MONTES ARBOLADOS

Alberto Madrigal Collazo.
Editorial: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

L’obra descriu els objectius i les bases silvícoles i econòmiques per a l’ordenació de forests, incloent criteris tècnic-forestals i models financers, així com mètodes d’ordenació entre els que destaquen l’ordenació per cabuda, els trams i l’ordenació per rodals. Inclou també un apartat destinat a la gestió del paisatge i els usos de lleure associats al espais arbrats.

1996

EL CULTIVO DE PIMIENTOS, CHILES Y AJÍES

Fernando Nuez Viñals, Ramiro Gil Ortega, Joaquín Costa García.
Editorial: Mundi-Prensa.

El cultiu de pebrots, chiles o ajíes és un dels més estesos a tot el món i particularment a Espanya i Amèrica. Aquesta obra, la primera en llengua espanyola que abasta de forma global el cultiu de pebrots, chiles o ajíes, li introduirà en els orígens de l’espècie, el desenvolupament del seu cultiu, des de les formes més primitives encara avui utilitzades, fins a les més modernes tècniques de cultiu sota hivernacle, tal com actualment es realitzen a l’àrea mediterrània. No faltarà una anàlisi detallada de les possibilitats de mecanització del cultiu extensiu. La descripció de les varietats més utilitzades a Espanya i Amèrica, tant per al mercat en fresc com l’industrial en les seves diverses varietats, és completat amb l’estudi de les diverses malalties, fúngiques i viròtiques, els accidents i les plagues. Però com es pretén que tota aquesta informació tingui una eminent orientació pràctica, no falten capítols sobre els diversos temes de costos de producció, maneig postcollita i comercialització.

1997

ZOOTECNIA. BASES DE PRODUCCIÓN ANIMAL

Carlos Buxadé Carbó.
Editorial: Mundi-Prensa.

La col·lecció Zootecnia bases de producción animal constitueix un repte editorial l’objectiu és endinsar-se, a través de diferents toms i amb una gran component pedagògica, en l’estudi de les àrees més importants de les Produccions Animals. En el present context es considera a les Produccions Animals com un conjunt de coneixements biològics, tècniques de producció i sistemes d’explotació, aplicats amb la intenció empresarial primera d’obtenir, a través d’una adequada gestió, que inclogui el màxim respecte a l’entorn i a tots els éssers vius implicats, la major quantitat de productes útils a l’home, de la millor qualitat i amb una relació cost / qualitat adequada a la realitat de cada mercat. En aquest tom s’analitzen, amb una clara visió pedagògica i de forma sintetitzada, els aspectes que es consideren més rellevants de reproducció i de l’alimentació dels animals útils a l’home.

1998

CRIA DE AVESTRUCES, EMUES Y ÑANDUES

E. Carbajo, F. Castelló, J. Castelló, A.Gurri, M. Marín, J. Messía, J. Sales, D. Sarasqueta.
Editorial: Real Escuela de Avicultura.

De totes les espècies d’aus de granja criades per l’home, l’estruç és la més nova. Tant és així que fins fa pocs anys, el començament dels 90, era bastant infreqüent trobar alguna informació sobre la seva criança, existint només alguns treballs aïllats. D’aquí l’oportunitat d’aquesta obra escrita per un grup de tècnics de diferents procedències que, sota la coordinació de la Reial Escola d’Avicultura, han unit els seus esforços per recopilar els coneixements que avui es tenen en diferents parts de món sobre l’estruç i altres ratites.

1999

ECONOMÍA I POLITICA DE GESTIÓN DEL AGUA EN LA AGRICULTURA

J. M. Sumsi Viñas, A. Garrido Colmenero, M. Blanco Fonseca, C. Varela Ortega, E. Iglesias Martínez.
Editorial: Mundi-Prensa.

El present llibre desenvolupa, al llarg dels primers capítols, els principis bàsics de l’economia i política de gestió de l’aigua i resumeix les experiències internacionals més rellevants sobre polítiques d’oferta i demanda. La segona part, i nucli central de el llibre, presenta els resultats d’una exhaustiva investigació duta a terme en quinze zones regables pertanyents a les conques hidrogràfiques del Duero, Guadiana, Guadalquivir, Xúquer i Segura que ha permès estimar les corbes de demanda d’aigua de aquestes zones regables i avaluar diverses polítiques de gestió de l’aigua en l’agricultura espanyola, proposta des de diferents àmbits.

ÁRBOLES EN ESPAÑA: MANUAL DE IDENTIFICACIÓN

A. López Lillo, J. M. Sánchez de Lorenzo Cáceres.
Editorial: Mundi-Prensa.

En aquest llibre es donen a conèixer arbres presents a Espanya procedents d’altres terres sense oblideu les espècies naturals. Es donen a conèixer i analitzar més de 1.650 espècies arbòries que es poden trobar en parcs, jardins, arboretos i col·leccions botàniques així com en camps i boscos. Amb aquesta obra els amants dels arbres, els estudiosos, els professionals de jardineria, de vivers, d’ornamentació vegetal, del paisatge i de l’ordenació d’espais oberts podran comprovar la riquesa de el patrimoni arbori espanyol.

2000

BOTÀNICA AGRÍCOLA. PLANTES ÚTILS I MALES HERBES

Jordi Recasens i Ginjuan.
Editorial: Edicions de la Universitat de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs.

Aquest llibre dóna a conèixer l’origen, la història i els diferents usos de les espècies vegetals útils d’interès econòmic: alimentàries, medicinals, condimentaries, aromàtiques, tèxtils, tintòries, oleaginoses, ornamentals, productores de fusta o d’interès industrial. A més, també descriu les males herbes que creixen als camps i que competeixen amb els cultius interferint en les tècniques culturals i la qualitat del producte.

2001

PORCINO IBÉRICO: ASPECTOS CLAVES

Carlos Buxadé, Argimiro Daza.
Editorial: Mundi-Prensa.

Aquest llibre es basa en l’anàlisi de tres àrees claus: la base animal, els sistemes d’explotació i les tècniques de producció, utilitzant per a això una forma de redacció senzilla i assequible, perquè la present obra pugui resultar d’utilitat, no només per els estudiants i / o els tècnics involucrats en aquests temes, sinó també per als porcinocultors, en particular, i els ramaders, en general.

2002

LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES

Ginés López González.
Editorial: Mundi-Prensa.

Aquest llibre és un tractat monogràfic en dos volums dels arbres i arbustos que creixen a la Península Ibèrica i a les Illes Balears. Es refereix tant als arbres i arbustos silvestres com als naturalitzats i conreats de forma habitual en parcs, jardins o alberedes. Recull tot tipus d’informació i dades curioses: la descripció de la planta i de la família a la qual pertany, la seva distribució, el lloc en el qual creix, l’època de floració, l’origen del nom científic del gènere i el significat de les espècies, el tipus de fusta, els usos medicinals, les aplicacions populars o industrials, el caràcter verinós o comestible, les dades o testimonis històrics, les plantes rares protegides, etc.

2003

TRATADO DE ENOLOGÍA

José Hidalgo Togores.
Editorial: Ediciones Mundi-Prensa.

La importància del cultiu de la vinya a Espanya és evident, ocupant en l’ordre internacional el primer lloc entre tots els països de producció vitícola. La tipicitat i qualitat dels vins espanyols en el mercat mundial s’ha fet palès en els darrers anys, degut en part a l’esforç realitzat pel sector, i a la tecnologia aplicada a les vinyes i les seves produccions. L’estructura d’aquesta obra es desenvolupa de forma lògica i ordenada, des de la maduració del raïm, fins al condicionament dels mosts o vins per a la seva comercialització; destacant principalment alguns aspectes com el necessari coneixement de la Viticultura en l’elaboració dels vins, l’harmonització de la tecnologia entre les escoles europees i la dels països emergents, amb una especial atenció a la influència de la maquinària i instal·lacions en la qualitat de els vins, i per fi a el respecte que l’Enologia actual ha de tenir cap al medi ambient.

2004

MANUAL DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Josep Arnaldos Viger, Xavier Navalón Nonell, Elsa Pastor Ferrer, Eulàlia Planas Cuchi, Luis Zárate López.
Editorial: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Ediciones Mundi-Prensa.

Actualment, les polítiques dels països mediterranis i d’altres àrees afectades pels incendis forestals han incrementat la seva importància i representen una part substancial dels pressupostos públics i privats dedicats a el sector forestal. En aquest context, l’especialització en els incendis forestals, és a dir, l’existència de tècnics preparats que basin les seves decisions en un “corpus” tecnicocientífic sòlid, cobra una gran rellevància. Aquest Manual s’ha redactat amb aquesta idea: oferir als especialistes, o als que volen ser-ho, un compendi de les teories, models teòrics i models empírics a partir dels quals es generen les principals tècniques de prevenció i extinció.

2005

VARIEDADES DE OLIVO EN ESPAÑA

Luis Rallo, Diego Barranco, Juan M Caballero, Carmen del Río, Antonio Martín, Joan Tous, Isabel Trujillo.
Editorial: Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ediciones Mundi-Prensa.

L’olivera no s’ha beneficiat dels avenços de la investigació agrària en la mateixa mesura que altres espècies fruiters. El cas de les varietats d’olivera és paradigmàtic. En l’actualitat, en la majoria dels països oleícoles, se segueix conreant una gran diversitat de varietats la difusió està aparentment confinada al voltant de la seva presumpta àrea d’origen. No hi ha una catalogació completa de les varietats conreades en gairebé cap d’aquests països, la seva avaluació agronòmica sistemàtica és excepcional i la millora genètica està en els seus primers balbucejos. No obstant això, l’olivar està experimentant notables canvis en els últims temps, pel que és manifesta l’exigència d’un eficient sistema de recerca. El cas de les varietats d’olivera a Espanya és il·lustratiu. Fins al segle XIX amb prou feines es coneixen les varietats conreades. Només en l’últim terç de segle XX s’aborda de manera sistemàtica el seu estudi. Aquest llibre compendia els treballs realitzats a Espanya per diferents grups de recerca durant aquest últim període.

2006

CATALANS DE PÈL I PLOMA, RACES DOMÈSTIQUES AUTÒCTONES DE CATALUNYA

Pere-Miquel Parés i Casanova, Amadeu Francesch i Vidal, Jordi Jordana i Vidal, Xavier Such i Martí.
Editorial: Lynx Edicions de Bellaterra amb el suport del Centre Excursionista de Catalunya, la Fundació Territori i Paissatge i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Aquest llibre és el primer catàleg complet de les races autòctones de Catalunya i omple la necessitat d’una obra divulgativa que informi de la seva història, de la seva situació actual i dels coneixements científics que se’n tenen. Inclou fitxes descriptives, il·lustracions en blanc i negre i en color, informació històrica i sobre la situació actual, així com totes les dades sobre les actuacions i les mesures que s’estan portant a terme per a la salvaguarda d’aquest patrimoni. Tracta 40 races, tant extingides com encara presents, 24 de pèl i 16 de ploma.

2007

TRUFICULTURA. FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS

Santiago Reyna Domenech.
Editorial: Mundi-Prensa.

El present llibre, coordinat per Santiago Reyna, professor a l’Escola d’Enginyers Agrònoms i Muntanyes de València, constitueix, gràcies a la col·laboració de nombrosos investigadors i tècnics espanyols i estrangers especialitzats en temes fructícoles, una àmplia revisió dels coneixements actuals en el conjunt de matèries relacionades amb la tubericultura. El llibre recull la situació i les tècniques de cultiu tant espanyoles com les emprades en altres països, amb la conclusió de capítols específics dedicats a França, Itàlia, Hongria, Xile, USA i Nova Zelanda.

2008

MANUAL DE DIFERENCIACIÓN RACIAL

Carlos Sañudo Astiz.
Editorial: Servet.

Manual per a la comprensió i diferenciació racial de les espècies ramaderes (mamífers). L’autor ens ofereix la major recopilació de fotografies, taules i dades per a una bona comprensió racial. Aquest manual presenta una classificació fàcil i ordenada, que associa el medi amb la raça i a aquesta amb els seus productes.

2009

LA SAVIA COMO ÍNDICE DE FERTILIZACIÓN

Carlos Cadahía López, Iván Frutos, Enrique Eymar.
Editorial: Mundi-Prensa.

Es presenta una obra amb un enfocament eminentment pràctic que, en forma de manual, serà útil per a tècnics agrícoles, investigadors que treballen en l’àmbit de la fertilització, estudiants d’agronomia i laboratoris d’anàlisis agrícoles. La saba és un material de referència molt útil, segons hem comprovat en els nostres treballs de camp i hivernacle durant més de 40 anys i fonamentalment en l’última dècada. La informació que ofereix enriqueix el diagnòstic de la nutrició vegetal i, en molts casos, permet millorar el diagnòstic basat en l’anàlisi foliar, tot i que considerem els dos mètodes complementaris. Es presenten uns 3.000 dades que avalen la utilitat del mètode que proposem.

2010

LA ECONOMÍA DEL AGUA DE RIEGO EN ESPAÑA

José A. Gómez-Limón, Javier Calatrava, Alberto Garrido, Francisco Javier Sáez, Àngels Xabadia.
Editorial: Fundación CajaMar.

L’agricultura en un país semiàrid com és Espanya es caracteritza per la seva dependència dels recursos hídrics disponibles. Efectivament, el grau de disponibilitat d’aquest factor productiu és el que condiciona què es pot produir, quant es pot produir i com produir-se. Tot i la històrica importància de l’aigua i del regadiu dins el complex agroalimentari, crida l’atenció com l’economia, ciència que estudia l’assignació dels recursos escassos, gairebé no s’hagi dedicat a estudiar científicament l’ús agrari de l’aigua fins als anys 90 del segle passat. Aquest volum dóna compte de l’evolució de l’última dècada (1998-2008), ampliant la mirada i l’àmbit d’anàlisi a altres perspectives sobre l’economia del regadiu que la literatura prèvia no havia considerat.

2011

ENFERMEDADES CAUSADAS POR NEMATODOS FITOPARÁSITOS EN ESPAÑA

Maria Fe Andrés, Soledad Verdejo (editores de l’obra).
Editorial: Phytoma-España.

Aquesta monografia sobre els Nematodes fitoparàsits que causen malalties a Espanya constitueix el primer recull en un sol volum d’aquest grup de patògens de plantes. Amb això, la Societat Espanyola de Fitopatologia (SEF) ha volgut proporcionar informació actualitzada sobre les principals malalties que causen els nematodes en cultius d’importància econòmica al nostre país basant-se el coneixement generat al llarg dels anys per nematòlegs experts membres de la Societat .

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS CAUSADAS POR HONGOS Y OOMICETOS

Rafael Manuel Jiménez, Emilio Montesinos (editors de l’obra).
Editorial: Phytoma-España.

Els fongs i oomicets destaquen notablement entre la varietat d’organismes que poden causar malalties en les plantes (i.e., virus, fitoplasmes, bacteris, fongs, nematodes, protozous i fanerògames paràsites) pel seu nombre, diversitat i significació de les pèrdues que originen. En aquesta monografia s’aborda l’estudi d’aquests agents biòtics en dues parts diferenciades: una primera part fa a les característiques generals dels fongs i oomicets fitopatògens, els tipus i processos d’infecció de la planta per ells, i el maneig integrat de les malalties que causen; i una segona part que comprèn l’estudi d’un conjunt seleccionat de malalties tipus.

2012

TRACTORES AGRÍCOLAS: TECNOLOGÍA Y UTILIZACIÓN

Luis Márquez.
Editorial: B&H Editores.

Tractores agrícolas: tecnología y utilización és un exhaustiu treball, de més de 850 pàgines, centrat en la tipologia dels tractors, funcions, evolució històrica, fabricació, elements que el conformen, funcionament, potència de tracció, homologació, ergonomia i seguretat i costos d’utilització, entre d’altres apartats .

2013

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS Y PLANTAS FORESTALES

Jesús Pemán García, Rafael Mª Navarro Cerrillo, Juan Luis Nicolás Peragón, María Aránzazu Prada Sáez, Rafael Serrada Hierro.
Editorial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En aquesta obra s’uneixen els últims coneixements en la matèria sobre les espècies forestals de major interès en la repoblació i restauració forestal a Espanya. També com a objectiu donar a conèixer, de forma generalitzada, la important tasca que s’ha realitzat en el sector forestal espanyol.

EL CASTELL DEL REMEI (Terra, aigua i cultura del vi a la plana d’Urgell)

Jaume Mateu. Editorial: Pagès Editors.

Aquest llibre explica les fites de tot aquest procés. De la mateixa manera que a mitjan segle XIX Manuel Girona incorpora a la finca la màquina de batre, cinquanta anys més tard Joan Girona agrega el motor d’explosió a les tècniques de treball. L’arribada de l’aigua a través del Canal d’Urgell portarà, de retruc, una onada de salts tecnològics: el primer tractor, l’assaig de la fruita dolça, la vacunació preventiva a la ramaderia, l’experimentacó de raïms per millorar la qualitat del vi o l’obtenció d’una nova raça d’aviram, entre altres. La darrera etapa, la de l’empresa Castell del Remei Societat Limitada, queda marcada per una puixança de noves varietats i un increment de la producció de vi.

2014

PROYECTO Y DISEÑO DE ÁREAS VERDES

Manuel Muncharaz.
Editorial: Mundi Prensa.

Proyecto y diseño de áreas verdes facilita la realització i el desenvolupament de projectes paisatgistes, en relació amb la jardineria i les àrees naturals, conceptes que agrupem sota la denominació comuna d’àrees verdes. És una obra d’ampli contingut, que tracta sobre les matèries generals que s’han de manejar per resoldre aquest tipus de projectes, des de la seva concepció, fins a la posada en marxa.

2015

MANEJO Y GESTIÓN DE MATERNIDADES PORCINAS II: LA LACTACIÓN

Obra coordinada per Emilio Magallón.
Editorial: Servet.

Maternidades porcinas II. La lactación és la nova obra d’E Magallón i col·laboradors, professionals de sector molt implicats en el treball diari en granges de reproductores. Si en el primer tom, els autors es van centrar en la fase d’el part, en aquest segon volum s’exposen qüestions de gran interès per a la gestió de les maternitats en la fase de lactació; des de les bases tècniques i fisiològiques als procediments més utilitzats per realitzar adopcions i deslletaments, passant per l’alimentació i el maneig de la truja lactant i del garrí, les principals malalties en aquest període o la gestió de personal.

GUÍA DE CAMPO DE LOS POLINIZADORES DE ESPAÑA

Luis Óscar Aguado, Alberto Fereres, Elisa Viñuela.
Editorial: Mundi-Prensa.

El present treball és possiblement la guia de pol·linització i pol·linitzadors més completa que s’ha fet a Europa. En una primera part es presenten els diferents tipus de pol·linització anemòfila i zoòfila, i dins de la pol·linització zoòfila s’explica en què consisteix cadascuna d’elles amb alguns exemples i fotos. Posteriorment s’exposa com beneficien els pol·linitzadors silvestres a diferents cultius (fruiters, hortalisses, etc.) i s’enumeren els beneficis i influència dels pol·linitzadors en la conservació del paisatge i la seva importància per a la conservació de la flora autòctona, així com en la producció de fruits silvestres que serviran al seu torn a aus i altres animals com a aliment. A la segona part s’inclou informació pràctica i claus a manera de diagnosi, perquè es pugui treballar amb els diferents grups d’insectes pol·linitzadors coleòpters (o escarabats), dípters (o mosques), lepidòpters (o papallones) i himenòpters (abelles socials i solitàries).

2016

MANUAL VETERINARIO DE LAS AVES RAPACES

Alfonso Bañeres de la Torre.
Editorial: AEVA Veterinaria SL.

Aquest complet manual és un recull de la feina exercit durant anys per l’autor i els seus col·laboradors. Es tracta d’una guia basada en la seva experiència personal i recolzada per algunes referències d’autoritats en la matèria a nivell nacional i internacional. És, per tant, una eina de consulta per a aquells veterinaris que s’enfrontin a el desafiament d’atendre una au rapinyaire ferida o malalta, bé de procedència salvatge, bé criada en captivitat.

2017

INFRAESTRUCTURA VERDE. SISTEMA NATURAL DE SALUD PÚBLICA

Pedro Calaza Martínez.
Editorial: Paraninfo & Mundi-Prensa.

Aquesta obra pretén respondre a nombroses qüestions sobre la relació entre infraestructura verda, activitat física i salut. Ofereix arguments que serveixen de base per a un urbanisme que aprofiti el potencial de la dimensió dels sistemes naturals del territori, més conciliador amb la natura i integrador amb diferents escenaris territorials. Es pretén, primer, la millora de el coneixement sobre els avantatges i idoneïtat d’estratègies de planificació territorial fonamentades en un enfocament ecològic; segon, la proposta d’un marc metodològic per analitzar la relació entre infraestructura verda, activitat física i salut i, tercer, aportar evidències de la relació entre una planificació territorial més verd, la promoció de l’activitat física i la millora de la salut.

2018

INMUNIDAD LACTOGÉNICA EN LA CERDA: ENFOQUE PRÁCTICO

Lorenzo José Fraile.
Editorial: Servet.

Una bona transferència d’immunitat passiva de les truges als garrins és crucial per assegurar la supervivència d’aquests últims. Aquest llibre pretén ajudar els veterinaris a optimitzar aquesta transferència, i per a això fa un repàs de les bases de la immunologia així com dels programes de vacunació utilitzats en truges i dels aspectes pràctics de la transferència d’immunitat passiva.

2019

AGRICULTURA PARA LOS QUE NO SABEN DE AGRICULTURA

José Ignacio Cubero.
Editorial: Mundi-Prensa.

En aquest llibret, el lector que parteixi de zero en coneixement agrícola trobarà no un text sobre una ciència i una pràctica tan complexes, les més complexes a el parell de la Medicina, sinó els conceptes bàsics en què es fonamenta tal ciència i tal pràctica: éssers vius, terra, aigua, aire … què són varietats i races i com cal manejar-les, ¿tenen valor estratègic l’aigua dolça i la terra laborable… ?, quins problemes del passat tornen a ser els de el futur…?

2020

LA ALFALFA. AGRONOMÍA Y UTILIZACIÓN

Jaume Lloveras, Ignacio Delgado, Cristina Chocarro (editors).
Editorial: Universitat de Lleida, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

El llibre és una actualització dels coneixements del cultiu de l’alfals adquirits a Espanya en les últimes dècades. Es revisen aspectes més tradicionals del cultiu com l’elecció de les varietats, les tècniques de fertilització i de reg, els efectes de l’ús de tall, el control de males herbes, plagues i malalties, i l’ús de l’alfals en l’alimentació animal. Es presenten, a més, capítols menys habituals sobre la producció de llavor, l’alfals en secà, la fitotoxicitat, l’efecte de les micotoxines i com afecta el cultiu de l’alfals al medi ambient.

2021

PLAGAS AGRÍCOLAS

Ferran Garcia-Marí, Francisco Ferragut Pérez.
Editorial: Phytoma-España.

Quarta edició del llibre basat en els apunts de classe de l’assignatura Entomologia Agrícola de la Universitat Politècnica de València. Aquest llibre dona suport a la docència posant a disposició dels alumnes la informació imprescindible i actualitzada sobre les característiques i gestió de les plagues que ataquen els cultius, subministrant gran quantitat de material fotogràfic per ajudar a la identificació dels insectes i al reconeixement dels danys que causen. Aquest treball també pot ser d’utilitat, pel seu enfocament pràctic i aplicat, a tècnics, agricultors i tot tipus de persones relacionades amb les activitats agràries i en particular amb la protecció de cultius i la sanitat vegetal.

VITICULTURA PRÁCTICA

José Noguera Pujol.
Editorial: Dilagro.

La vid no es una planta de fácil cultivo, pese a sus modestas exigencias en suelo y agua y a las condiciones precarias en que tradicionalmente se desenvuelve. Para que los rendimientos de calidad y cantidad concuerden con los costes de producción y exigencias del consumo se requiere un mínimo de cuidados culturales, acertada disposición de plantaciones, conocimiento pleno de la selectividad. El libro tiende a una divulgación sencilla pero completa y abundantemente gráfica de cuantas técnicas pueden ser útiles al viticultor para una mejor explotación racional y eficiente del viñedo.

Informació elaborada per: