Agro Gyp el guix agrícola més pur per a la fertilització i esmena del sòl agrícola

El guix natural (roca constituïda fonamentalment per sulfat càlcic dihidratat), s’ha utilitzat per a la fertilització i esmena de sòls agrícoles des de temps immemorials. Entre altres propietats, aquest mineral aconsegueix aportar calci i sofre als cultius, estructura els sòls argilosos permetent la correcta ventilació dels mateixos i afavorint el creixement radicular i vegetatiu. A més, elimina la salinitat dels sòls lixiviant i impedint l’absorció del sodi per les plantes (tòxic en concentracions fins i tot baixes), també és capaç de regular el pH del sòl fixant els nutrients al mateix.

La nostra empresa, Ecogypsum Alabaster S.L, posa a disposició del sector agrícola el guix natural més pur del mercat amb concentracions en sulfat càlcic entre el 92-98% del seu pes. Aquest guix tan pur s’extreu de les pedreres de guix alabastrí del Baix Aragó, zona que concentra el 90% de les reserves mundials d’aquest tipus de roca. En aquesta roca els cristalls de guix presenten mides molt petites (de fins a 5 micres) que faciliten la dissolució i incorporació al sòl.

Aquesta roca tan especial és comercialitzada per la nostra empresa amb la marca Agro Gyp, tant en format pols-sorra (0-3mm) com en format graveta (3-13 mm). Evidentment es tracta d’un producte totalment natural i que pot ser utilitzat junt amb altres fertilitzants i productes fitosanitaris sense perill de reacció perillosa o interacció perjudicial per als cultius.

El nostre guix agrícola és significativament més econòmic que altres fertilitzants i esmenes agrícoles, permetent una gestió més eficient i competitiva dels seus cultius.

ecogypsum.es


Informació facilitada per l’empresa expositora.