Les centrals comercialitzadores de fruita aposten un any més per la Fira de Sant Miquel i Eurofruit

La fruita fresca constitueix una de les principals produccions agràries de Catalunya pel seu pes econòmic, per la superfície de conreu –48.000 ha de fruiters–, per la seva importància relativa en la producció de l’Estat espanyol –el 65% de la producció de fruita estatal té lloc a Catalunya–, i per la seva orientació exportadora. Aproximadament, el 90% de la fruita que es produeix a Catalunya es destina a la comercialització en fresc, i el 7% té com a destí la indústria transformadora.

 

Les centrals comercialitzadores de fruita han assolit actualment una gran importància dins d’aquest sector tant per la feina desenvolupada en defensa del productors associats com per la tasca adreçada a optimitzar els processos de comercialització del producte i a millorar-ne la qualitat. Aquestes entitats es distingeixen també per promoure la innovació, la conservació del medi ambient i la seguretat alimentària (sistema de producció integrada, que certifica la traçabilitat del producte des del camp fins a la seva comercialització), factors que beneficien també al consumidor.

 

Les grans centrals comercialitzadores de fruita dolça Actel, SCCL, de Lleida, i Fruits de Ponent, SCCL, d’Alcarràs, juntament amb l’entitat Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat), seran presents un any més a la Fira Agrària de Sant Miquel (Saló Nacional de la Maquinària Agrícola) i al saló Eurofruit (Fira Professional de Proveïdors de la indústria Fructícola), certàmens que tindran lloc del 24 al 27 de setembre de 2015 a les instal·lacions de Fira de Lleida.

 

Afrucat és la primera associació d’organitzacions de productors espanyola. L’entitat s’encarrega de la monitorització de la producció i del mercats tant en l’àmbit català com en l’europeu. És a dir, des d’abans de la floració fins a l’expedició del fruit aporta informació detallada de les dades qualitatives (quallat, caigudes, qualitat, etc.) i quantitatives i de les incidències climàtiques que hagin pogut afectar el fruit. A més, ofereix setmanalment preus a llotges, mercats majoristes i supermercats. També elabora les dades per a Catalunya dels volums de pomes i peres per grups varietals disponibles a les cambres de fred.

 

Entre d’altres serveis, ofereix assessorament tècnic i tècnic-econòmic per millorar la competitivitat de l’explotació i garantir que les explotacions agràries estiguin assabentades de quins són els requeriments en matèria de salut pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar animal que afecten la seva explotació, com també de les bones condicions agràries i mediambientals.

 

També faciliten la tramitació de la DUN i d’altres ajuts que interessin a les centrals fructícoles i les empreses agràries, com ara les subvencions per millorar els processos de transformació i comercialització; per desenvolupar noves tecnologies, productes i processos; per a l’adquisició de maquinària en comú, préstecs per a xarxes protectores, o ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de cooperatives i altres entitats associatives agràries.

 

En el marc de la Fira de Sant Miquel, el dijous 24 de setembre Afrucat organitza la jornada “Previsions de la campanya fructícola 2015. Balanç d’estiu i perspectives”, on s’analitzaran les estratègies que els propi sector i les administracions han utilitzat per abastir els mercats de fruita davant el veto rus.

 

El GrupActel és una cooperativa agrària de segon grau format per 121 empreses agràries de Lleida i Osca, que representen el treball de prop d’11.500 famílies. El grup està constituït per diverses seccions. Ponent Export és l’exportadora de fruites i hortalisses; Central d’Assegurances és la principal corredoria d’assegurances del sector agrari; Indulleida és una transformadora de fruita participada per Actel de manera referencial, i Ibercereal és una cooperativa cerealista.

 

Fruits de Ponent és una cooperativa comercialitzadora de fruita de segon grau creada l’any 1992 per quatre cooperatives de producció fructícola de Catalunya i Aragó, que representen unes 200 comunitats familiars. Fruits de Ponent proveeix empreses del mercat estatal i internacional (Alemanya, França, Polònia, Regne Unit, Brasil, Dubai, etc.). Els seus principals objectius es basen en la màxima qualitat del productes, el foment de la millora de la innovació, la consciència mediambiental i la promoció de l’entorn social.

 

 

Print Friendly, PDF & Email