Sant Miquel–Eurofruit potencien el sector dels regs

L’eficiència energètica i el compromís ambiental, dos dels eixos dels nous serveis i equipaments per als regants

 

El sector dels regs està adquirint una importància creixent dins de la Fira Agrària de Sant Miquel i el saló internacional Eurofruit, la manifestació firal agrària més important celebrada anualment a Catalunya. Enguany han confirmat ja la presència en el doble saló les empreses Aigües del Segarra Garrigues SA, Hidrolec, Hidromatic Ponent SL, Ongrub Medi Ambient SL, Regs RM i Reixachs SA. Cal recordar que la 64a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 33a edició del saló Eurofruit tindran lloc del 27 al 30 de setembre al recinte firal lleidatà.

Hidromatic Ponent SL, firma de Soses (Lleida) centrada en el reg eficient i durable per a l’agricultura, presentarà a la Fira Sant Miquel de Lleida el seu sistema integral d’instal·lacions de reg, que agrupa en una sola empresa l’assessorament agronòmic, el disseny hidràulic, els processos de fabricació de capçal de reg, casetes prefabricades, caldereria en acer, caldereria en polietilè, electricitat, electromecànica, automatismes de reg, excavacions, premuntatge, transport i postvenda.

També presentarà les seves innovacions tecnològiques que són solucions als problemes reals dels usuaris: hidrants de llarga durada, sistema d’injecció de purins, bombejos solars, sistemes d’optimització energètica, monitorització i gestió de canonades laterals i comunitats de regants.

El sistema integral d’instal·lacions de reg Hidromatic optimitza l’execució dels projectes de reg. Es defineixen tots els paràmetres de qualitat. L’enginyeria de precisió junt amb els equips de muntatge, fabricació i el sistema de kits (premuntatges) permet donar alts nivells de qualitat. Un servei postvenda àgil, amb persones ben formades i molta experiència, garanteix el funcionament continuo de les instal·lacions.

Les innovacions, hidrants de llarga durada, disminueixen radicalment les tasques de manteniment de les instal·lacions. El sistema d’injecció de purins, únic al mercat, facilita l’aprofitament i repartiment de purins pel sistema d’aspersió. Els bombejos solars permeten baixar els costos energètics de bombeig de l’aigua. El servei Hidromatic de monitorització de canonades  laterals i comunitats de regants, amb servei 24 hores 7 dies setmana, permet optimitzar la demanda d’aigua, amb total autonomia per als regants.

Regs RM és una empresa de l’Ametlla del Vallès (Barcelona) especialista en el sector agrícola que comercialitza enrotlladors, i productes per a sistemes de reg (tant d’aspersió com de degoteig), i du a terme cobertures, impermeabilitzacions de basses, obres hidràuliques i sistemes de bombeig. Els productes i serveis que ofereix són màquines enrotlladores i canons, pivots, aspersors agrícoles, equipaments de goteig, mànegues, basses, bombes, motobombes, generadors, vàlvules i canonades i accessoris.

Aigües del Segarra Garrigues SA és l’empresa privada que té l’encàrrec d’executar les obres de concentració parcel·lària, i de redactar els projectes, executar, explotar i mantenir la xarxa de distribució del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues.

Hidrolec, empresa d’Altorricón (Osca) es dedica al tractament de l’aigua i l’electricitat en tots els seus vessants: pous (perforacions, aforaments, elevació d’aigües subterrànies, etc.), xarxes hidràuliques (proveïments, distribució, depuradores, sanejaments i fosses sèptiques), regs (per degoteig, micro-aspersió, automatització, etc.), bombes (bombes solars, submergibles, grups de pressió, etc.), electricitat (automatització, habitatges, naus industrials i ramaderes, etc.), energies alternatives (grups electrògens i energia solar), telegestió i tractaments d’aigua.

Ongrub Medi Ambient SL és una firma de Lleida centrada en la comercialització, projecte, execució d’obra i manteniment de sistemes de reg (degoteig i aspersió), estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües. La companyia ofereix una cartera de productes molt àmplia, concebuda per donar resposta a totes les necessitats dels usuaris, d’acord amb el principi ‘total solution’ (solucions totals). La firma treballa seguint criteris d’innovació de l’oferta comercial i llançament de nous productes adaptats a les necessitats del mercat i l’aposta per la R+D i compromís mediambiental.

Reixachs SA és una empresa de Fondarella (Lleida) que comercialitza aspersors (aigua o fertilitzants), canals de reg, canonades per reg, complements de jardineria, depuradores d’aigua, dipòsits, filtres per reg, goters, instal·lacions de reg, làmines d’impermeabilització, piscines de polièster, productes de polièster, canonades i manegues de reg i canonades per drenatge

La importància dels regadius
Els regadius han adquirit en les darreres dècades un valor cada cop més elevat. La demanda creixent i la competència per la utilització de l’aigua a tot el món obliga a vetllar per un ús més eficient d’aquest recurs en tots els sectors. Segons explica Joan Oca Baradad, de la UPC, en el seu treball El regadiu a Catalunya, a escala mundial es deriven cap a l’agricultura el 69% dels recursos hídrics destinats a l’ús humà, per la qual cosa qualsevol guany relatiu en l’eficiència d’utilització de l’aigua en el sector agrari té una importància enorme en termes d’estalvi global.

A la conca mediterrània tradicionalment s’ha donat una gran importància al regadiu com a element determinant en la producció agrària, així com en la disminució del risc de pèrdua de collites a causa de l’escassetat de precipitacions a l’estiu i a la seva gran variabilitat. Això ha fet que s’esmercin grans esforços en la construcció de nous regadius que han tingut una incidència molt important en el desenvolupament econòmic i en la densitat de població de les àrees on s’han implantat.

Igualment, la justificació dels regadius han incidit en el seu valor social com a element “fixador” de la població en el territori, més enllà de la seva incidència en la producció agrària. La mecanització de l’agricultura i la disminució relativa de la importància econòmica del sector primari en la segona meitat del segle XX ha provocat una disminució important del percentatge de població dedicat a l’agricultura i, com a conseqüència, el despoblament d’àmplies zones del territori com a conseqüència del flux migratori constant del camp a la ciutat. El regadiu, teòricament, és un factor que alenteix aquest procés, ja que una hectàrea de secà requereix, de mitjana, 0,037 unitats de treball any, mentre que una hectàrea de regadiu en necessita 0,141, és a dir, gairebé quatre vegades més.

Els regadius a Catalunya
Segons el mateix estudi, la superfície regada a Catalunya ocupa més de 244.000 ha, cosa que representa més del 20% de la superfície agrària útil. El consum d’aigua associat als usos agraris significa quasi un 73% del consum total d’aigua, mentre que el volum d’aigua destinada a  usos urbans, que incorporen el consum domèstic i l’industrial, representa aproximadament un 27%.

El percentatge dels usos varia significativament entre les conques hidrogràfiques internes (que corresponen als rius que transcorren íntegrament pel territori català) i les conques intercomunitàries (integrades majoritàriament per la part catalana de la conca de l’Ebre). Les conques hidrogràfiques intercomunitàries ocupen el 48% del territori. En aquest cas, el consum d’aigua està determinat majoritàriament pels usos agraris, que representen més del 95% del consum total.

Entre les conques intercomunitàries els sistemes de regadiu més importants són els canals d’Urgell, el canal d’Aragó i Catalunya, el canal de Pinyana i els canals del delta de l’Ebre. Al mateix temps, cal destacar els regadius nous i en procés d’implantació a Lleida i Terres de l’Ebre, entre els quals destaquen els del sistema Segarra-Garrigues.

El canal d’Urgell és una infraestructura hidràulica construïda a la segona meitat del segle XIX i ampliada el 1932 amb la construcció del Canal Auxiliar. La superfície total en reg dels canals d’Urgell és de 75.000 ha, la major part de les quals es dediquen a la producció de cultius herbacis (alfals, blat de moro, cereals d’hivern…) i una part menor a la producció de fruiters. El 90% de la superfície es rega per gravetat i la dotació d’aigua anual és de 9.000 m3/ha.

El canal d’Aragó i Catalunya rega una superfície de 98.000 ha, de les quals 38.000 són a Catalunya. Els fruiters n’ocupen una bona part, juntament amb cultius herbacis i vinya. Disposa d’un nombre important de basses que pertanyen a particulars i comunitats de regants, cosa que li confereix una major flexibilitat d’explotació. Té assignada una dotació d’aigua anual de 8.238 m3/ha.

El canal de Pinyana té els seus orígens en el segle XII i actualment rega unes 13.900 ha de petites explotacions dedicades en bona part al cultiu de fruiters. El 55% de la superfície es rega per gravetat.

 

 

Print Friendly, PDF & Email