Política de privacitat de Fira de Lleida

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en l’àmbit de:

 • l’execució de la nostra activitat d’organització de fires, exhibicions, congressos i altres activitats relacionades.
 • de la navegació i interacció per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de la Fira de Lleida que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc., i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA (FIRA DE LLEIDA). Les dades de contacte son:

Adreça de les oficines: Av. Tortosa, 2, 1a planta. 25001 Lleida.
Telèfon: 973 70 50 00.
Adreça electrònica: info@firadelleida.com.

 

Detallem les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Dades

Finalitat i legitimació

Destinataris

Visitants

Nom, cognom, adreça, DNI, edat, professió, interessos professionals.

Gestió la seva entrada com a visitant de FIRA DE LLEIDA i rebre informació de la mateixa. Tractament legitimat per a la relació contractual i l’interès legítim.

Previstes per Llei.

Expositors

Dades fiscals i dades de contacte dels interlocutors ( nom, cognoms, mail i telèfon)

Gestionar la seva participació com a expositor de FIRA DE LLEIDA i rebre informació de la mateixa. Tractament legitimat per la relació contractual i l’interès legítim.

Previstes per Llei.

Newsletter

Mail

Enviament informació promocional de FIRA DE LLEIDA.
Legitimat pel consentiment exprés.

No n’hi ha.

Videovigilància

Imatges

Seguretat de les instal·lacions.
Legitimat per la relació contractual.

Cossos i forces de seguretat.

Imatge

Imatge

Promoció dels actes de FIRA DE LLEIDA, legitimat per l’interès públic i/o consentiment exprés.

Xarxes socials en general.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

FIRA DE LLEIDA utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual.
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de FIRA DE LLEIDA en promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça electrònica: protecciodades@firadelleida.com.

 

Els actes que organitza FIRA DE LLEIDA son actes d’interès informatiu i com a tals hi ha l’existència d’informació gràfica dels assistents que es publica en les diferents xarxes socials. Tenint en compte la LO 1/1982, art. 8.2, aquestes imatges poden ser publicades sense el consentiment explícit sempre que aquestes siguin accessòries. En el cas de menors es requerirà el consentiment de pares o tutors legals.

Si es recopilen altre tipus de dades per a realitzar accions com un concurs, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

 

FIRA DE LLEIDA adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

 

FIRA DE LLEIDA guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats i seguint les directrius de la legislació tributària vigent. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

 

FIRA DE LLEIDA només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

FIRA DE LLEIDA assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés.

Podrà consultar les dades personals gestionades per FIRA DE LLEIDA.

Presencial:
Av. Tortosa, 2, 1a planta. 25005 Lleida.

 

On line:
protecciodades@firadelleida.com.

Rectificació.

Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Supressió.

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Oposició.

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament.

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan FIRA DE LLEIDA no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat.

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es).
Per exercir els seus drets, caldrà que acrediti la seva identitat documentalment.
L’exercici del drets és gratuït.

 

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de FIRA DE LLEIDA., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta FIRA DE LLEIDA.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

FIRA DE LLEIDA no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

FIRA DE LLEIDA es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/usuàries:

 • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per FIRA DE LLEIDA són:

Xarxa Adreça
Facebook https://www.facebook.com/fira.delleida
Linkedin https://www.linkedin.com/in/firadelleida/
Twitter https://twitter.com/FiradeLleida1
YouTube https://www.youtube.com/user/FIRADELLEIDAvideos
Flickr https://www.flickr.com/photos/125241322@N05
Instagram https://www.instagram.com/fira_de_lleida/

Política de privacidad de Fira de Lleida

Esta política de privacidad y de protección de datos de carácter personal abarca cualquier tratamiento de datos que pueda producirse en el ámbito de:

 • la ejecución de nuestra actividad de organización de ferias, exhibiciones, congresos y otras actividades relacionadas.
 • de la navegación e interacción por cualquiera de nuestras páginas web o las redes sociales en las que podamos tener presencia (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Al final de este documento se especifica información especial en el caso del uso de las redes sociales. También se aplicará a cualquier procedimiento interno de Fira de Lleida que requiera la recogida de datos, ya sea en formularios en formato papel o cualquier otro sistema.

En cualquiera de estos medios, usted puede consultar información, y en algunos casos rellenar formularios, contestar encuestas, participar en concursos, realizar consultas, enviar fotografías, hacer comentarios, etc., y, por tanto, proporcionarnos información de datos de carácter personal. Todos los tratamientos están sujetos a nuestra política de privacidad.

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA (FIRA DE LLEIDA). Los datos de contacto son:

Dirección de las oficinas: Avda. Tortosa, 2, 1ª planta. 25001 Lleida.
Teléfono: 973 70 50 00.
Correo electrónico: info@firadelleida.com.

 

Detallamos los datos personales que gestiona, así como sus fines.

Datos

Finalidad y legitimación

Destinatarios

Visitantes

Nombre, apellido, dirección, DNI, edad, profesión, intereses profesionales.

Gestión su entrada como visitante de FIRA DE LLEIDA y recibir información de la misma. Tratamiento legitimado para la relación contractual y el interés legítimo.

Previstos por Ley.

Expositores

Datos fiscales y datos de contacto de los interlocutores (nombre, apellidos, mail y teléfono)

Gestionar su participación como expositor de FIRA DE LLEIDA y recibir información de la misma. Tratamiento legitimado por la relación contractual y el interés legítimo.

Previstos por Ley.

Newsletter

Mail

Envío información promocional de FIRA DE LLEIDA.
Legitimado por el consentimiento expreso.

No hay.

Videovigilancia

Imágenes

Seguridad de las instalaciones.
Legitimado por la relación contractual.

Cuerpos y fuerzas de seguridad.

Imagen

Imagen

Promoción de los actos de FIRA DE LLEIDA, legitimado por el interés público y/o consentimiento expreso.

Redes sociales en general.

Su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.

FIRA DE LLEIDA utiliza herramientas para analizar perfiles, comportamientos o preferencias de los usuarios y posteriormente realizar campañas dirigidas en función de estos datos.

 

A continuación le explicamos la base legal que nos permite tratar sus datos personales.

 1. En cumplimiento de una relación contractual.
 2. Cuando nos da su consentimiento.
 3. Por interés legítimo de FIRA DE LLEIDA en promocionar servicios, productos e iniciativas que puedan interesar.
 4. Cumplimiento de obligaciones impuestas por ley.

Les recordamos que puede revocar su consentimiento en cualquier momento a la siguiente dirección electrónica: protecciodades@firadelleida.com.

 

Los actos que organiza FIRA DE LLEIDA son actos de interés informativo y como tales hay la existencia de información gráfica de los asistentes que se publica en las diferentes redes sociales. Teniendo en cuenta la LO 1/1982, art. 8.2, estas imágenes pueden ser publicadas sin el consentimiento explícito siempre que éstas sean accesorias. En el caso de menores se requerirá el consentimiento de padres o tutores legales.

Si se recopilan otro tipo de datos para realizar acciones como un concurso, previamente obtenemos el consentimiento previo, explícito, indiscutible e informado del titular que, en el caso de los menores de 14 años, se otorga por los padres o tutores legales.

 

FIRA DE LLEIDA advierte al usuario que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que sólo puede proporcionar datos personales correspondientes a su propia identidad y que éstas sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos.

 

FIRA DE LLEIDA guarda sus Datos Personales mientras sea necesario para el fin para el que fueron recopilados y siguiendo las directrices de la legislación tributaria vigente. Si la directriz es diferente de la indicada en esta política se detallará en el documento pertinente.

 

FIRA DE LLEIDA sólo cederá sus datos en aquellos servicios en los que se indica y en los casos previstos por una ley. No se realizarán transferencias internacionales de sus datos personales.

En el caso de las redes sociales, toda la información y contenidos publicados por el usuario serán objeto de comunicación y compartidos con el resto de los usuarios que consulten esta red social, por la propia naturaleza del servicio.

 

FIRA DE LLEIDA asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado medidas esenciales de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y garantizar así su integridad y seguridad.

El usuario se compromete a hacer un uso diligente y a no poner a disposición de terceros su nombre de usuario y contraseña, así mismo se compromete a informar a la empresa de cualquier robo, pérdida o riesgo de acceso de terceros al su usuario.

 

Derecho

Contenido

Canal de atención

Acceso.

Podrá consultar los datos personales gestionadas por FIRA DE LLEIDA.

Presencial:
Avda. Tortosa, 2, 1ª planta. 25005 Lleida.

 

On line:
protecciodades@firadelleida.com.

Rectificación.

Podrá modificar sus datos personales cuando éstos sean inexactos.

Supresión.

Podrá solicitar la eliminación de sus datos personales.

Oposición.

Podrá solicitar que no se traten sus datos personales.

Limitación del tratamiento.

Podrá solicitar la limitación al tratamiento de los datos personales en los siguientes casos:

 • Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de sus datos.
 • Cuando FIRA DE LLEDA no necesita tratar sus datos, pero usted los necesita para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

Portabilidad.

Podrá recibir en formato electrónico los datos que nos ha facilitado en formato electrónico.

Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es).
Para ejercer sus derechos, deberá acreditar su identidad documentalmente.
El ejercicio de los derechos es gratuito.

 

El funcionamiento de las redes sociales no está bajo el control de FIRA DE LLEIDA, y por tanto la información que publica será compartida por todos los usuarios que las consulten. Asimismo, estas redes permiten la interacción con otros usuarios, y por tanto, a continuación, se detallan unas premisas que debe tener en cuenta.

El objeto de la utilización de las redes sociales es dar visibilidad y difusión de los servicios que presta FIRA DE LLEIDA.

En principio, se aplica la misma política de protección de datos especificada en este documento, en cuanto a la recogida, tratamiento y cesión de datos.

El usuario debe comprometerse a:

 • No publicar informaciones que no respondan a los requisitos de veracidad, interés público y respeto a la dignidad de las personas. Especialmente, el usuario deberá evitar toda conducta que pueda atentar contra el principio de no discriminación por razones de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social, y contra la intimidad, el honor y la propia imagen, siendo el responsable final sobre la veracidad y legalidad de los contenidos que publique.
 • No grabar ni publicar imágenes, vídeos o cualquier otro tipo de registro sin el consentimiento de los afectados.

FIRA DE LLEIDA no se identifica con las opiniones expresadas por otros ni con la ideología de los perfiles con los que tenga amistad en ninguna red social.

FIRA DE LLEIDA se reserva el derecho de eliminar de sus redes sociales cualquier información publicada por otros que vulnere la legalidad, incite a hacerlo, o contenga mensajes que atenten contra la dignidad de personas o instituciones. Así como de bloquear o denunciar el perfil autor de estos mensajes.

Recomendaciones a los usuarios/usuarias:

 • Revisar y leer las condiciones generales de uso y la política de privacidad de la red social en el momento de registrarse.
 • Aprender las posibilidades de configuración y uso que la red ofrezca.
 • Configurar adecuadamente el grado de privacidad del perfil de usuario en la red social.
 • No publicar información excesiva sobre su vida personal y familiar.
 • Tener cuidado con la publicación de contenidos audiovisuales y gráficos en su perfil, especialmente si se alojarán imágenes relativas a terceras personas.
 • No ofrecer datos de terceros sin el previo consentimiento de éstos.

Las redes sociales gestionadas por FIRA DE LLEIDA son:

Red Dirección
Facebook https://www.facebook.com/fira.delleida
Linkedin https://www.linkedin.com/in/firadelleida/
Twitter https://twitter.com/FiradeLleida1
YouTube https://www.youtube.com/user/FIRADELLEIDAvideos
Flickr https://www.flickr.com/photos/125241322@N05
Instagram https://www.instagram.com/fira_de_lleida/