Avís legal

1.- INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.firadelleida.com que Fundació La Fira de Lleida com a titular del mateix, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal.

 

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de Fundació La Fira de Lleida:

 • Denominació: Fundació La Fira de Lleida
 • Domicili social: Camps Elisis – Palau de Vidre. 25001. Lleida.
 • Domicili oficines: Av. Tortosa, 2, 25005 Lleida.
 • Inscripció: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, número 1512.
 • CIF: G25024522.
 • Telèfon: 973 70 50 00.
 • Correu electrònic: fira@firadelleida.com.

 

3.- USUARIS

Tot i que que l’accés i/o utilització del portal no exigeix ​​el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre i a la utilització d’una clau d’accés composta d’un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d’haver completat el procés de registre. Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Fundació La Fira de Lleida.

A més l’usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d’usuari (login i password), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a fira@firadelleida.com la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a les mateixes, essent l’usuari l’únic responsable fins a la citada notificació.

 

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta Web és propietat de Fundació La Fira de Lleida.

L’usuari reconeix que Fundació La Fira de Lleida és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, articles doctrinals, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública , transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el origen i l’autoria dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, això és © Fundació La Fira de Lleida, Lleida. Tots els drets reservats.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tal d’assegurar la protecció d’aquests drets.

L’enviament per part de l’usuari d’informacions, comentaris, fotografies o propostes (d’ara endavant, continguts) al portal o a Fundació La Fira de Lleida a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l’atorgament a Fundació la Fira de Lleida d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-los per a qualsevol finalitat, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer-se en el futur, en tot o en part, de tals continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar-los en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la Web i les xarxes socials. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir i/o subllicenciar aquests continguts a tercers.

L’usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent, ni es tracti d’informació confidencial o secreta. L’usuari a més assumeix l’obligació de mantenir a Fundació La Fira de Lleida i/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

 

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, Fundació La Fira de Lleida podrà sol·licitar l’ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Fundació La Fira de Lleida us informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals Fundació la Fira de Lleida tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de Fundació La Fira de Lleida que es troba degudament inscrit al Registre General de la Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L’Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, de els deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament del formulari de registre i la seva acceptació per mitjà del clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús de la present web està limitada a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Malgrat que Fundació La Fira de Lleida ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran dirigir-se a Fundació La Fira de Lleida, com a responsable del fitxer per exercitar els drets els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça de les oficines especificada en el punt 2 d’aquest avís legal. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

 

6.- ÚS DE COOKIES

Respecte a l’ús de cookies, Fundació La Fira de Lleida informa a l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web s’utilitzen galetes. Les galetes són un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. Les cookies només pot ser llegida pel lloc web que la va enviar a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. Fundació La Fira de Lleida utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l’usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins el propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent Fundació La Fira de Lleida informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les galetes utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasius ni nocius, podent desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.

 

7.- LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Fundació La Fira de Lleida posa a disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

Per això Fundació La Fira de Lleida no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de Fundació La Fira de Lleida ha de complir les condicions següents:

 1. El link només es permetrà a la pàgina d’inici, això és www.firadelleida, .com estant per tant prohibits els links profunds i els frames.
 2. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Fundació La Fira de Lleida els seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
 3. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
 4. L’establiment del link no suposa que entre Fundació La Fira de Lleida i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
 5. Fundació La Fira de Lleida no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des la qual es realitza el link.

 

8.- RESPONSABILITAT

L’Usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es porta a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Fundació La Fira de Lleida no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Fundació La Fira de Lleida exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i de els continguts i/o serveis que s’incorporen.

 

9.- INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

Fundació La Fira de Lleida realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, Fundació La Fira de Lleida i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

 

© FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA 2015, Lleida. Tots els drets reservats.